Algemene voorwaarden boekverkoop Centrum Sneeuwleeuw

  1. Algemeen

1.1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met V.O.F Centrum Sneeuwleeuw betreffende de verkoop van boeken, tenzij anders overeengekomen.

1.2.   Centrum Sneeuwleeuw is gevestigd aan het Jac. P. Thijssepark 269, 1411 XR te Naarden. Bezoek uitsluitend op afspraak.
Telefoon (tijdens kantooruren): 06-27403922, e-mail: centrumsneeuwleeuw@gmail.com
Ingeschreven in de KvK nummer: 74192272 Btw-nummer: 8598.04.203.B.01

1.3.   Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4.   Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een bestelling van de wederpartij, hierna te noemen klant, door Centrum Sneeuwleeuw, of op het moment dat een orderbevestiging of factuur aan de klant is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Centrum Sneeuwleeuw is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. De klant aanvaardt door zijn mondelinge, schriftelijke of elektronische bestelling of aanvraag deze leveringsvoorwaarden.

  1. Prijzen

2.1.   De aangegeven verkoopprijzen zijn weergegeven in euro. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

2.2.   Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen door Centrum Sneeuwleeuw steeds worden gewijzigd.

2.3.   De gestelde prijzen wat betreft de Nederlandstalige boeken zijn conform de regelgeving van het Reglement Handelsverkeer van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en volgen de vaste boekenprijs. Alle uitzonderingen hierop zijn ook conform het Reglement.

2.4.   Wanneer verkoopprijzen zijn aangemerkt als ‘Actieprijs’ zijn deze slechts gedurende de aangegeven periode geldig en zolang de voorraad strekt. Buiten deze actieperiode of na uitputten van de actievoorraad kan de Klant op de actieprijzen geen aanspraak maken.

  1. Betaling

3.1.   Betaling geschiedt in principe via een bankoverschrijving of contant bij afhalen.

3.2.   Bij overeengekomen betaling op factuur geschiedt deze zonder inhouding of korting en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds binnen veertien (14) dagen na factuurdatum op de door Centrum Sneeuwleeuw in de factuur aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

  1. Levering

4.1.   Centrum Sneeuwleeuw verplicht zich de bestelde boeken zo spoedig mogelijk te leveren, tenzij door Centrum Sneeuwleeuw anders is aangegeven. Overschrijding van de levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

  1. Klachten/retourzendingen/annuleringen

5.1.   Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na leverdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Centrum Sneeuwleeuw.

5.2.   Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd – na voorafgaande toestemming van Centrum Sneeuwleeuw/de auteur en mede-eigenaar Wilma Brouwer – indien is voldaan aan het bepaalde in art.6.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd.

  1. Bedenktijd

6.1.   Indien de klant een via internet besteld product niet wenst af te nemen, heeft deze het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Centrum Sneeuwleeuw te retourneren. Centrum Sneeuwleeuw accepteert retourzendingen slechts indien het artikel onbeschadigd is. Centrum Sneeuwleeuw retourneert de eventueel al ontvangen betaling uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding. De rechtstreekse kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

6.2.   De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen onverwijld aan Centrum Sneeuwleeuw te melden.

6.3.   Verzend- & administratiekosten hoeven niet te worden voldaan indien de klant gebruik maakt van het 7-dagen-herroepingrecht en indien nog niet door de klant is betaald. De klant is in dat geval echter wel gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Het retouradres hiervoor is:

Centrum Sneeuwleeuw. T.a.v. Wilma Brouwer: Veldhuisweg 1-94, 7955 PP IJhorst

  1. Overmacht

7.1.   Centrum Sneeuwleeuw heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Centrum Sneeuwleeuw gehouden is tot enige schadevergoeding.

7.2.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Centrum Sneeuwleeuw kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

  1. Disclaimer

8.1.   Centrum Sneeuwleeuw registreert de door u verstrekte gegevens voor eigen gebruik in een databestand. Uw persoonlijke gegevens zullen, behouden volgens wettelijke verplichting, niet aan derden worden verstrekt. Indien u een account aanmaakt, kunt u te alle tijde uw gegevens verwijderen. De persoonlijke gegevens op het bestelformulier en de factuur worden alleen gebruikt voor verzending van het bestelde boek en voor de aangifte inzake omzet- en inkomstenbelasting, indien de belastingdienst vraagt om inzage.

 

Centrum Sneeuwleeuw

Naarden

1 september 2020